הנחיות מעודכנות לעסקים 

במסגרת התיקון האחרון בתקנות לשעת חירום, ניתן להפעיל עסקים שונים בתנאי שבעל העסק חותם על הצהרה לעמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות.

בימים הקרובים צוותים עירוניים מהמחלקה לרישוי עסקים, יעברו בעסקים ברחבי העיר, יסבירו את התקנות והדרישות למילוי התו ויענו לשאלות בעלי העסקים.
זכרו כי חובה על מחזיק או מפעיל של חנות הפתוחה לציבור למנוע הכנסת אדם לחנות שאינו חובש מסיכה, לא להעניק שירות לאדם שאינו חובש מסיכה, לתלות מודעה בדבר חבישת מסיכה בתוך החנות במקום בולט לעין ובכלל זה בכניסה לעסק.

הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס. 

הצהרת בעל העסק

טופס הצהרת בעל העסק בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף 2020 


התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) , התש"ף-202

שם וכתובת העסק

  1. הנני מצהיר כי המקום או העסק עומד בתנאים המפורטים בתקנה 5(ב)(2א)(א) בתקנה 5(ב)(2א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף (להלן: "הפעולות")
  2. אני מודע לחובתי לקיום התנאים האמורים במקום או עסק לטובת שמירה על בריאות הציבור.
  3. ולראיה באתי על החתום:

Browser not supported